MEDPOL -> ScopeMED POLL PROJESİ KAPSAMI

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın koordinatörlüğü ve maddi desteği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) ve Dokuz Eylül Üniversitesi -Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü (DEÜ-DBTE) tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan MED POL "Ulusal İzleme Programı"; sıcak noktalardaki (nehir haliçleri, kentsel ve endüstriyel atıksu alan alanlar) kirliliğin, atıksuların içerdiği kirlilik değerlerinin mevcut deşarj kriterlerine uygunluğunun (compliance monitoring of effluents), biyota ve sedimandaki kirletici seviyelerinin tesbitiyle kıyı sularda uzun dönemli ekolojik / kirlilik değişikliklerinin izlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Ayrıca MEDPOL programına 2005 yılında pilot çalışma olarak Akdeniz'in sıcak noktalarından birisi olan Mersin Körfezi'nde ötrofikasyon izleme çalışması dahil edilmiştir.25.1.2008 16:22:27